POWER OF MIND YEAR 2003
หนังสือแปลลับสมองสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จ

โดย  วิฤทธิ์ ดินดำรงกุล และทีมผู้บริหาร   
wiritd@hotmail.com 
    

 { Print This Page }   
   
  

บทนำ

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 บทที่ 9 บทที่ 10 บทที่ 11 บทที 12


อะไรคือความฉลาดขององค์กร

                
              
อะไรทำให้ผึ้งอพยพ ฝูงนกหรือกลุ่มปลาเกาะกลุ่มกันสวยงาม อะไรที่เป็นกลไก การรับรู้ของกลุ่ม และรวมจับกลุ่มกันให้สามารถอยู่กันได้เป็นหนึ่งเดียว คนเราสามารถมีพฤติกรรมประสานเหมือนกันหรือ? ทางเลือกอะไรเป็นสิ่งแตกต่างที่สำคัญระหว่างกลุ่มฝูงนกอพยพ และความแตกตื่น? คนมารวมกลุ่มกันเป็นมันสมองทวีคูณ การรวมกลุ่มกันของคน ความคิด ทรัพยากร ระบบ และความเป็นผู้นำแบบนี้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ได้จากแต่ละคน  ขณะที่การรวมกลุ่มเป็นการสูญเสียพลังงาน เพราะรูปแบบไม่เป็นระเบียบ การรวมกลุ่มกัน แสดงการเพิ่มพลังงานที่เป็นไปได้ โดยรวมความฉลาดของทรัพยากร

   คุณสมบัติ 7 อย่างขององค์กรที่ฉลาด

                Dr. Howard Gardner เป็นนักจิตวิทยาและนักวิจัยบอกว่า เรามีความฉลาดอย่างน้อย 7 อย่าง 7 อย่างที่ว่านี้รวมถึงความฉลาดทางภาษา คณิตศาสตร์ อวกาศ เพลง การเคลื่อนที่ การเข้ากับคน และความฉลาดทางอารมณ์

                องค์กรยังขาดการวัดตัวเลขของความฉลาด หรือขนาดของความสามารถ แต่จริง ๆ แล้วจุดประสงค์ของการสำรวจ ความฉลาดขององค์กร (Organization Intelligent : OI) ในเล่มนี้เพื่อใช้หลักการของ OI นำไปคิดประสิทธิภาพองค์กร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพเต็มที่ได้อย่างไร จำไว้ว่า 7 ขนาดของ OI ที่เราจะสำรวจนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะไม่ใช่พฤติกรรม ไม่เป็นลักษณะโครงสร้างไม่ใช่ขบวนการ หรือการทำงานเฉพาะทาง คุณสมบัติแต่ละตัวของความฉลาดมีปัจจัยสาเหตุ และสามารถรวมโครงสร้างองค์กร ความสามารถในการเป็นผู้นำผลผลิตและขบวนการที่ตลาดต้องการ ภาระกิจขององค์กรเป้าหมายที่ชัดเจนมูลค่าหลัก และนโยบายที่กำหนดสิทธิ และการดูแลเอาใจใส่ลูกจ้าง

1. วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision)
            ทุกบริษัทต้องการทฤษฎี หลักเกณฑ์กำหนดชะตากรรมที่เสาะหาให้แก่บริษัท ผู้นำต้องถามและตอบคำถามเช่น เราเป็นใคร เราอยู่ทำไม แผนมูลค่าเบื้องต้นที่เป็นแกนหลักของเราคืออะไร ทำไมโลกยอมรับ โลกยกย่อง และรางวัลแก่เราสำหรับสิ่งที่เราทำ
คุณสมบัติ 7 อย่างของความฉลาดขององค์กร ขนาดความฉลาดขององค์กรหรือคุณสมบัติของวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ผู้นำพูดอย่างแจ่มแจ้ง และพัฒนาหลักการสู่ความสำเร็จ
2. หุ้นส่วนชะตากรรม (Shared Fate)
       
เมื่อทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ และหุ้นส่วนธุรกิจ รู้และเข้าใจหน้าที่ของตนเองว่าจะประสานกันให้บรรลุวิสัยทัศน์ ความรู้สึกนี้เหมือนกับเราอยู่ในเรือลำเดียวกัน สร้างความรู้สึกที่เป็นพลังของกลุ่ม
3. ความต้องการเปลี่ยนแปลง (Appetite for Change)
    
ปกติผู้บริหารได้กำหนดรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรไว้ตามที่เขาต้องการในการทำงาน ความคิดและการตอบรับต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ปรารถนาที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนในทางอื่นการเปลี่ยนแปลงจะแสดงถึงการท้าทาย โอกาสใหม่และประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและการเปลี่ยนแปลงเป็นการติดตามสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้ทางใหม่สู่ความสำเร็จ ความต้องการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีมากพอที่เรียกว่าวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
4. หัวใจ (Heart)
   
เป็นความพยายามที่จะให้ซึ่งมากกว่ามาตรฐาน ที่ผลงานออกมาจากหัวใจองค์กรที่มีหัวใจ ผู้บริหารต้องเรียนวิธีวัดความพยายาม เช่นความพยายามในการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มากกว่าที่คาดหวังไว้
5.   การปรับแนวและตรงกัน (Alignment and Congruence)
   
การไม่มีระบบหรือมีระบบที่ไม่ถูกต้อง ทำให้การทำงานที่ฉลาดเป็นไปได้ยาก และยากที่จะเกิดประสิทธิผล บางครั้งกฎเกณฑ์ เป้าหมายตัวมันเอง เปลี่ยนจากวิธีแก้ไขกลับกลายเป็นปัญหา  ในองค์กรที่ฉลาดจะใช้ระบบเป็นตัวกำหนด เพื่อให้ทุกคนรวมกันทำให้บรรลุภาระหน้าที่ ผู้นำและผู้ออกแบบระบบต้องกำจัดข้อขัดแย้งให้เป็นสิ่งที่มีค่าต่อองค์กรและยกระดับปรับแนวพลังของแต่ละคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน
6. การกระจายความรู้ (Knowledge Deployment)
  
ทุกวันนี้บริษัทจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ในขณะนี้ทุกองค์กรจะขึ้นกับการครอบครองความรู้ ความสามารถ การตัดสินใจ ความฉลาด และทุกคนร่วมกันแข่งขัน และข้อมูลการทำงานที่มีค่า ที่ไหลผ่านตัวโครงสร้างทุกนาที ความสามารถในการสร้าง เปลี่ยนรูป องค์กร การรวมกัน และนำความรู้ไปใช้ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจการแข่งขันรุนแรงขึ้น ความฉลาดขององค์กรต้องรวมถึงการไหลได้อิสระของข้อมูลผ่านวัฒนธรรม และต้องระมัดระวังข้อมูลให้เกิดความสมดุล ทั้งข้อมูลที่อ่อนไหวและข้อมูลที่ต้องการ รวมทั้งการสนับสนุนความคิดใหม่ ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ และเปิดใจให้ถามคำถาม
7. แรงกดดันด้านผลปฏิบัติการ (Performance Pressure)
  
ผู้บริหารและผู้จัดการดูแต่ผลปฏิบัติการของบริษัท ยังไม่เป็นการเพียงพอแต่ในองค์กรที่ฉลาด ทุก ๆ คนต้องเสนอผลปฏิบัติการของตนเอง เช่นความรู้สึกที่ว่าจะต้องบรรลุอะไร และเชื่อในความตั้งใจ ผู้นำสามารถยกระดับและสนับสนุน ความรู้สึกของแรงกดดันด้านผลปฏิบัติการ แต่มันจะมีผลกระทบอย่างมาก ถ้าทุกคนในองค์กรยอมรับ การลงโทษตนเอง จากการคาดหวังของส่วนรวมที่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จ

     การประเมินสถานะ OI ขององค์กรโดยประเมินสุขภาพของจิตใจจากนั้น ตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
รูปแบบของความฉลาด คุณรู้จักมันเมื่อคุณเห็นมัน

        
  Disney เป็นบริษัทที่น่าสนใจมาก และเป็นกรณีศึกษาทางด้าน OI นักทฤษฎีบริหารต่าง ๆ และโรงเรียนธุรกิจได้ศึกษากันกว้างขวางที่เป็นตัวอย่างสุดยอดทั้งด้านหลักการ และวิธีการปฏิบัติ

 ลองวัดคุณสมบัติ 7 อย่างของความฉลาดกับการทำงานของ Disney Park แล้วดูซิว่าเราจะพบอะไร
              
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ หลักการเชิงกลยุทธ์ของ Disney เป็นบริษัทหนึ่งที่ชัดเจนที่สุด แข็งแรงที่สุด รวยที่สุด และแสดงแนวคิดทางจินตนาการมากที่สุด ลูกค้าได้ประสบการณ์ด้านความสนุกและจินตนาการที่ส่งผ่านออกมาจากการแสดง ธุรกิจของ Disney สมควรแก่การยกย่องเป็นจุดรวมและมั่นคงในตัวเอง คำจำกัดความองค์ประกอบวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ OI เป็นความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศน์ และทิศทาง เขาไม่เคยเผชิญกับปัญหาการขาดทุนเป็นเวลานาน ผลการปฏิบัติงานของ Disney ในด้านธุรกิจบันเทิงที่ควรได้รับการชมเชยอย่างมาก Disney เป็นบริษัทที่แสดงความสามารถด้านความคิดเชิงกลยุทธ์

-     ร่วมมีหุ้นส่วนชะตากรรม พนักงานถูกหล่อหลอมให้เป็นเหมือนกับไม่ใช่ลูกจ้าง มีขบวนการที่ดึงดูดใจในการสัมภาษณ์จ้างงานตำแหน่งงาน อบรมหล่อหลอมสมาชิก มุ่งเน้นด้านทัศนคติ การอบรมของ Disney เป็นตำนานที่เน้นการปฏิบัติทางจิตวิทยาระดับสูง และผลการแสดง ผู้ชมทุกคนแสดงปฏิกิริยาร่วมอย่างเห็นได้ชัด ความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนชะตากรรมจะไม่มี มันเป็นการฝังรากที่มีเหตุผลอย่างเป็นระบบ ในความต้องการที่จะส่งมอบผลปฏิบัติการแสดงที่ชำนาญ ทุกขณะของความจริง Disney ได้หล่อหลอมสมาชิกให้ทราบว่าภาพพจน์และการมีชื่อเสียงของการให้การบันเทิงได้วางอยู่บนบ่าบนไหล่ของพนักงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้จัดการระดับกลาง เติบโตผ่านการเลื่อนยศ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัท เพื่อเก็บรักษา ความรู้สึกแข็งแกร่งขององค์กร

-     ความต้องการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยนี้ใช้ประเมิน Disney Parks ค่อนข้างยากทุกส่วนได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมเพื่อเข้าสู่รูปแบบใหม่ และโอกาสใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ภาพยนต์ ผู้บริหารลงทุนอย่างต่อเนื่องทางด้านการรักษา ความทันสมัย และปรับปรุงสิ่งสะดุดตาสะดุดใจหลายอย่าง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อรักษาตำแหน่งและยี่ห้อทางการตลาด และจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์การยอมรับจากลูกค้าในการคิด เพิ่มค่าตั๋วจากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่ดีขึ้น

-     หัวใจ สำหรับบริษัท Disney เรื่องหัวใจและหุ้นส่วนชะตากรรมจะคล้าย ๆ กัน พนักงานของเขามีหัวใจเต็มร้อย ซึ่งเป็นอะไรที่นับได้ แต่ในทั่วๆ ไปมีบ้างนิดหน่อยที่เรียกร้องว่าบริษัททารุณพนักงานเหมือนกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่โหดร้าย และอุตสาหกรรมบันเทิงก็เช่นกัน

-     การปรับแนวและตรงกันของ Disney มี 2-3 อย่างที่เท่ากันการปฏิบัติงานของ Disney เป็นแบบอย่างที่ดีมาก ผลปฎิบัติงานจากการแปลงคุณค่าจากธุรกิจการแสดงความสนุกสนานและจินตนาการที่ยื่นส่งให้แก่ผู้ชมที่เป็นการแสดงจริง เป็นผลงาน และประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าจำนวน 10,000 คนต่อวัน (วันละ 10 รอบๆ ละ 1,000 คน) พนักงานเป็นสมาชิกที่ถูกหล่อหลอมที่ไม่ใช่ลูกจ้างไม่มีแผนกบุคคล พวกเขาไม่สวมแบบฟอร์มพนักงาน เขาสวมใส่ชุดนักแสดงแบบต่าง ๆ ในสายตาของผู้ชมพนักงานหรือสมาชิกดูเหมือนกับว่าไม่ได้ทำงาน แต่เขาอยู่บนเวทีแห่งการแสดง เมื่อถึงเวลาหยุดพักพวกเขาจะลงจากเวที การเแสดงออกที่ตื่นตาตื่นใจที่ประทับใจจนผู้ชมอดกลั้นไม่อยากลุกออกไปห้องน้ำ หลังจากจบการแสดงกลางคืน คนและคนตบแต่งสวน คนทำความสะอาด พนักงานซ่อม ช่างทาสี และนักแสดงต่างๆ ออกมาตบแต่งดอกไม้และติดตั้งของให้ดูสวยงาม ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายขณะที่แสดงกลางวัน ตบแต่งทาสีดูแลรักษา  และปรับปรุงสิ่งดึงดูดใจและเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงในรุ่งเช้าของวันถัดไป ถ้ามีอะไรที่ชัดเจน และแสดงถึงมูลค่าและปรับทรัพยากรทั้งหมด เพื่อยื่นมอบให้แก่ผู้ชม ในเวลาเดียวกันก็กำจัดสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งออกไป

-     การกระจายความรู้ ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างรวดเร็วที่เกิดกับองค์กรที่สลับซับซ้อน Disney เป็นแบบอย่างที่ประทับใจ เขาใช้หลักการที่ว่ามีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องรู้ ใครต้องรู้ และอะไรที่จะช่วยให้เขารู้ สรุปได้ว่า Disney เป็นการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็ว และมีความรู้มาก ธุรกิจการแสดงจะต้องให้ความหมายจากท่าทางที่แสดงสู่ผู้ชมให้ได้ และผ่านการสั่งสอนที่เป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบระหว่างผู้ควบคุมงานกับสมาชิก การตัดสินใจและความรู้ประสบการณ์ เช่น เมื่อเปิดสวนสนุกในตอนเช้า มันจะต้องดูดีเหมือนวันเปิดงานวันแรก คนทำสวน พนักงานซ่อมแซม ช่างสี และพนักงานตบแต่งเครื่องสำอางให้ตัวละครทุกส่วนแสดงออกมาดูดีหมด หลายรูปแบบที่ Disney ต้องระบุเป็นเอกสารการทำงานในส่วนที่สำคัญต้องเรียนรู้เป็นขั้นตอน เพื่อให้พลังของความรู้ได้นำออกมาใช้ร่วมกันทุกคนในองค์กร

-     แรงกดดันด้านผลปฏิบัติการของ Disney จะออกแบบสร้างให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ก้าวไปข้างหน้า สร้างบรรยากาศที่พิเศษใช้ประสบการณ์เป็นตัวสร้างรายได้แรงกดดันด้านผลการปฎิบัติการของ Disney พนักงานต้องแสดงสุดฝีมือ ธุรกิจขายปลีกเป็นตัวสร้างรายได้ที่มากกว่าขายตั๋วหน้าประตู ส่วนใหญ่เป็นอาหาร ของที่ระลึก สิ่งที่เด็กชอบและหลงไหลในราคาที่ยอมรับได้ ส่วนแรงกดดันด้านผลปฏิบัติงานถ้าคนอื่นทำได้เหมือนพวกเขา พวกเขาจะต้องบังคับตัวเองให้ทำได้ดีกว่าเดิม OI ของ Disney  ดีมาก เพราะเขารักษาระดับมาตรฐานและผลปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 1955 เราสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากตัวอย่าง Disney Park เรื่ององค์กรที่มีความพยายามที่จะกลายเป็นความฉลาด

สายการบิน Continental

เป็นตัวอย่างรูปแบบหนึ่งที่เริ่มจากบริษัทที่ใกล้จะตายกลับกลายมาเป็นระดับสุดยอดด้านผลปฏิบัติงานได้ภายในหนึ่งปีให้หลัง ในปี 1994 บริษัท Continental ได้ขาดทุน 200 ล้าน USD ผู้ถือหุ้นขาดกำลัง หุ้นตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนมีค่าเพียง 3.25 USD ต่อหุ้น

พนักงานขาดกำลังใจทำงานเหมือนผู้ป่วย หยุดลางาน และลาออกมากมายนายจ้างได้ลดค่าแรงงานลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอัตราค่าจ้างของอุตสาหกรรมการบิน ค่าจ้างต่ำอย่างเลวร้ายพนักงานโยนประแจทิ้งลงบนพื้น เดินขบวนเรียกร้องค่าชดเชยสูญเสียเงินมหาศาล และต้องล้มละลายในที่สด

      เราติดตามการกลับมาของ Continental ได้จากคุณสมบัติ 7 อย่างขององค์กรที่ฉลาด

     - วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์  สัญญารับปากกับลูกค้าที่จะปรับปรุงคุณภาพและบริการให้ดี ปล่อยธุรกิจที่ไม่มีกำไรออกไปพัฒนาด้านราคาใหม่ ปรับโครงสร้างหนี้ ต่อรองค่าเช่าเครื่องบินใหม่ ลอกเรียนแบบกลยุทธ์ของคู่แข่งใหญ่ ๆ เพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ ผลปฏิบัติงานได้เริ่มดีขึ้นและมีบางอย่างที่โดดเด่น การสื่อสารที่มีความชำนาญ ด้านความคิด “New Continental” ที่ได้รับความเชื่อถือ และได้เป็นโอกาสครั้งที่ 2 ของบริษัท

    - หุ้นส่วนชะตากรรม  Bethune ซึ่งเป็นผู้บริหารพยายามทำให้พนักงานมีส่วนร่วมและภูมิใจชักชวนให้ทำงานได้ตามแผน ฉวยโอกาสแสดงให้เขาเห็นถึงความสำเร็จ สิ่งต่างๆ ดีขึ้นดีขึ้น และเริ่มมีใจกลับมา การพูดคุยที่เป็นกันเองจากผู้บริหารกับพนักงาน และจัดเปิดงานเฉลิมฉลอง เมื่อความหวังของทุกคนได้กลับคืนมา

     - ความต้องการเปลี่ยนแปลง Continental มีทั้งข่าวดีและไม่ดีเท่ากัน ขณะที่ขาดกำลังใจ คนจะไม่พยายามลุกขึ้นมาต่อสู้ แต่ผู้บริหารคอยกระตุ้นให้คนมีความเชื่อว่าเรามีโอกาสต่อสู้ ผู้นำจะต้องทำให้คนมีความหวัง

    -  หัวใจ ขนาดของหัวใจ หรือขวัญกำลังใจ ผู้นำทาง Continental ได้ให้ความคิดแก่พนักงานว่า Continental คือบริษัทของพวกคุณ และอยู่ในเรือลำเดียวกัน หัวหน้าต้องหาเวลาและพลังที่จะพูดกับเขาเสนอความหวังและขอร้องให้ช่วยกันเรียกว่าไม้อ่อน แต่สามารถแข็งได้ในเวลาที่ยากลำบาก

     -  การปรับแนวและตรงกัน  ทีมงานอาวุโสได้ปรับเปลี่ยนและออกแบบใหม่ของขบวนการการทำงาน และวิธีการ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ที่เห็นได้ชัด รวมถึงการสะสมงานตกค้างในแต่ละสถานีการทำงาน

     - การกระจายความรู้มื่อมีการรับปากคำมั่นสัญญาต่อตนเองก่อให้เกิดการปรับปรุงความรู้ และใช้ความสามารถสร้างคุณภาพ เมื่อวัฒนธรรมแข็งแรงขวัญกำลังใจกลับคืนมา คุณภาพความรู้ก็จะดีขึ้นด้วย

      -  แรงกดดันด้านผลปฏิบัติการ การบินตรงต่อเวลากระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารมีปัญหาลดลงการร้องเรียนจากลูกค้าลดลง

 AMA การใช้พลังสมองสู่ความฉลาดด้านปฏิบัติ เช่นความชำนาญในการใช้มีหลักความชำนาญ 10 อย่าง

         1.    รู้สึกยืดหยุ่น
2.
        เปิดยอมรับข่าวสารใหม่ ๆ
3.        ขีดความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
4.
        สามารถคิดในสิ่งที่ยากและสำคัญได้
5.
        สร้างความคิด
 
6.        คิดในเชิงบวก
7.
        ความรู้สึกด้านอารมณ์
8.        มีความกล้าหาญ
9.        ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
10.
     อารมณ์อ่อนไหว

ติดตามบทที่ 4 ในครั้งต่อไป 
ขอขอบคุณ คุณวิฤทธิ์ ดินดำรงกุล และทีมผู้บริหาร   
ที่ร่วมเผยความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่สมาชิก 9engineer  และเพื่อนๆในแวดวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ  www.9engineer.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในข้อมูลและเนื้อหาภายในเว็บไซด์

w
w
w

.

9

e

n

g

i

n

e

e

r

.

c
o
m

 

 www.9engineer.com

 Copyright © www.9engineer.com, All rights reserved.  
 Comments & Suggestions Mail to :
 webmaster(at)9engineer.com / Tel. 081-2560806