การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุมัติใช้
มาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย  ฉบับปี 2545

         หลังจากที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ ( วสท.) ได้นำกฏการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพศ.2538
      ของ การไฟฟ้านครหลวง และแนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า พศ. 2537 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  มาพิจารณา
      รวมเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีตัวแทนจาก การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการ และ  สมาคมวิชาชีพทาง
      ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปี 2545

            และได้มีการจัดสัมมนามาตรฐานฯดังกล่าว   และได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในงาน  NATIONAL  ENGINEERING WEEK
     ที่ศูนย์ประชุม BITEC เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2545


            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติใช้
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปี 2545 (เดือน กค. 2545) เป็นมาตรฐานในการออกแบบ
     ติดตั้ง ตรวจจสอบระบบไฟฟ้า รวมทั้งการบำรุงรักษารักษาระบบไฟฟ้า
และยกเลิกแนวปฏิบัติในการเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
     พศ. 2537


            ส่วนในเรื่องการบังคับใช้สายดินและต่อลงดินนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมที่จะประกาศบังคับใช้หลังจากที่มีอนุมัติแล้วอย่าง
    น้อย1 ปี
เพื่อให้พนักงานการไฟฟ้าฯ และประชาชนทุกคนทราบและเข้าใจผลดีในการมีสายดินและต่อลงดินตามมาตรฐานการติดตั้งฯ
    การบังคับใช้สายดินและต่อลงดินนั้น บังคับผู้ใช้ไฟมีระบบสายดินและต่อลงดินตามมาตรฐานฯทุกราย เช่นที่อยู่อาศัย อาคารพานิชย์
    อาคารชุด อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และที่สถานประกอบต่างๆเป็นต้น
            
            - สำหรับผู้ใช้ไฟรายใหม่ทุกรายทุกประเภท ต้องมีระบบสายดินและมีการต่อลงดินตามมาตรฐานฯ ยกเว้น ผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่
    อาศัยที่อยู่นอกเขตเทศบาล หรือผู้ใช้ไฟในเขตชนบท ซึ่งติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 (15) แอมป์

           - สำหรับผู้ใช้ไฟรายเดิมที่มีการขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ ให้ทำการต่อลงดินที่บริภัณฑ์ประธานเท่านั้น ไม่ต้องมีระบบสายดิน เนื่องจาก
    การเพิ่มระบบสายดินในภายหลังนั้นทำได้ยาก


                 ส่วนในรายละเอียดของ  
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปี 2545  " นายไฟฟ้า "  จะนำเสนอต่อไป