โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


    Output Module 

              หน่วยเอ้าท์พุทจะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยประมวลผล กับอุปกรณ์เอ้าท์พุททำงานภายนอก โดยหน่วยประมวลผลจะส่งสัญญาณ หรือข้อมูลปริมาณต่างๆ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ หรือข้อมูล ที่ได้จากการประมวลผล ของโปรเซสเซอร์ ออกไปควบคุมอุปกรณ์ทำงาน และลักษณะของเอ้าท์พุทโมดูล จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ โมดูลเอ้าท์พุทแบบลอจิก (DO : Digital Output Module ) และโมดูลเอ้าท์พุทแบบอะนาลอก (AO : Analog Output Module) ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ทำงานที่ใช้งาน ว่าเป็นอุปกรณ์ทำงานแบบดิจิตอล หรือ แบบอะนาลอก ผู้ใช้ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสม

             เอ้าท์พุทโมดูลแบบลอจิก ( Logic Output Module )

          จะส่งสัญญาณที่มีลักษณะเป็นไบนารี่ หรือ ดิจิตอล ออกไปควบคุมอุปกรณ์ทำงานภายนอก ซึ่งจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ อุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง เพื่อแยกสัญญาณ จากวงจรภายในของ PLC/PC ออกจาก วงจรของอุปกรณ์ควบคุมภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายของวงจรภายใน หรือ หน่วยประมวลผล ที่เกิดขึ้น เนื่องจากส่วนของอุปกรณ์ภายนอก โดยเอ้าท์พุทโมดูลที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ประเภท ใหญ่ๆ คือ

  •  เอ้าท์พุทโมดูลแบบลอจิก ที่ให้สัญญาณเอ้าท์พุทออกมาอยู่ในรูปของแรงดัน (Voltage Output) เช่น สถานะ "1" จะได้แรงดันที่เอ้าท์พุท เท่ากับ 24 V และ สถานะ "0" เท่ากับ 0 V
  • เอ้าท์พุทโมดูลแบบลอจิก ที่ให้สัญญาณเอ้าท์พุทออกมาอยู่ในรูปของหน้าสัมผัส (Relay Output) ) เช่น สถานะ "1" จะได้เอ้าท์พุทเป็นหน้าสัมผัสปิด และ "0" จะได้เอ้าท์พุทเป็น หน้าสัมผัสเปิด


บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบของการทำงานของโมดูลเอ้าท์พุทแบบลอจิก

                    เอ้าท์พุทโมดูล จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณจากหน่วยประมวลผล ไปยังอุปกรณ์ทำงาน เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ภายในกระบวนการผลิต ให้มีลักษณะตามต้องการ นอกจากโมดูลเอ้าท์พุท จะประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง แล้วยังประกอบด้วย ส่วนที่ทำหน้าที่ขยายขนาดของสัญญาณให้มีขนาดที่เหมาะสมสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น ระดับแรงดันที่ใช้ในการประมวลผล อาจจะมีขนาดเท่ากับ 5 โวลต์ แต่แรงดันที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ทำงานอาจจะมีขนาด 24 โวลต์ ดังนั้นจึงต้องมีส่วนที่ทำหน้าที่ขยายขนาดของสัญญาณ นอกจากนั้นยังมีส่วนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสถานะการลัดวงจรของอุปกรณ์ภายนอก เพื่อใช้ในการแสดงสถานะของโมดูลกับผู้ใช้ว่าโมดูลอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่

 

 

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com          

 
 

                                               | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.