โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย :   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุท และเอ้าท์พุท กับ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ S5-95U

         การเชื่อมต่อเซนเซอร์ แบบ Sink Module และ Source Module
                ความแตกต่างของ Sink Module และ Source Module จะมีผลต่อลักษณะการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ และแอคทูเอเตอร์ PLC/PC ในแต่ละรุ่น ในแต่ละบริษัทผู้ผลิต สามารถที่จะทำการเชื่อมต่อแบบใด ได้นั้น ขึ้นอยู่กับ คุณลักษณะของโมดูลที่ใช้งาน ซึ่งเราจะต้องทราบลักษณะการเชื่อมต่อทั้งสองลักษณะ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

            ภาพแสดงลักษณะของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์กับอินพุทโมดูลแบบ Sinking โดยจะทำการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าที่มีศักย์เป็นบวก เข้ากับเซนเซอร์ และอีกด้านหนึ่งของเซนเซอร์ จะถูกเชื่อมต่อกับ อินพุท โมดูล ทิศทางการไหลของกระแสจะไหลจาก แรงดันไฟฟ้าที่มีศักย์เป็นบวก ไปยังที่มีศักย์ต่ำกว่า (+ to -) ซึ่งลักษณะแบบนี้จะคล้ายกับโมดูล เป็นตัวรับกระแสจาก เซนเซอร์ เราจึงเรียกโมดูลลักษณะนี้ว่า Sinking Input Module
       ในส่วนของอินพุทโมดูล จะต้องป้อนแรงดันไฟฟ้าที่มีศักย์เป็นบวก และลบ ให้กับขั้วต่อที่กำหนด เพื่อให้โมดูลพร้อมที่จะทำงาน


            ภาพแสดงลักษณะของการเชื่อมต่อเซนเซอร์ กับอินพุทโมดูลแบบ Sourcing โดยจะทำการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าที่มีศักย์เป็นลบ เข้ากับเซนเซอร์ และอีกด้านหนึ่งของเซนเซอร์เข้ากับโมดูลอินพุท ดังนั้น ทิศทางการไหลของกระแสจะไหลจาก แรงดันไฟฟ้าที่มีศักย์เป็นบวก ไปยังที่มีศักย์ต่ำกว่า (+ to -) ซึ่งลักษณะแบบนี้จะคล้ายกับโมดูล เป็นตัวจ่ายกระแสให้กับ เซนเซอร์ เราจึงเรียกโมดูลลักษณะนี้ว่า Sourcing Input Module


ภาพแสดงลักษณะของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์กับอินพุทโมดูลแบบ Sink / Source

   การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงาน แบบ Sink Module และ Source Module
          เอ้าท์พุทโมดูล ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เอ้าท์พุทโมดูลที่ให้สัญญาณออกมาในรูปแรงดันไฟฟ้า (Voltage Output) คือ สถานะ “1” จะให้แรงดัน 24 VDC และสถานะ “0” จะให้ แรงดัน 0 VDC และเอ้าท์พุทโมดูลที่ให้สัญญาณออกมาในรูปรีเลย์เอ้าท์พุท (Relay Output) คือ สถานะ “1” จะให้หน้าสัมผัสปกติปิด (Closed Contact) และสถานะ “0” จะให้หน้าสัมผัสปกติเปิด (Open Contact ) การเลือกใช้ พิจารณาตามความต้องการของผู้ใช้
           การเชื่อมต่อเอ้าท์พุทโมดูล แบบ Voltage Output และอุปกรณ์ทำงาน จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบ Sinking Output Module และ Sourcing Output module ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเชื่อมต่ออินพุทโมดูล และเซนเซอร์ นั่นเอง

ภาพแสดงลักษณะของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงาน กับเอ้าท์พุทโมดูลแบบ Sink / Source

 

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

    e-mail :  webmaster@9engineer.com 

 
 

                                                       | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright ©  ,www.9engineer.com, All rights reserved.