โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   
โอเปอร์แรนด์ (Operand)

                โอเปอร์แรนด์ จะเป็นส่วนที่ถูกปฏิบัติการ ตามคำสั่งที่กำหนด ซึ่งภายในระบบ PLC/PC S5 นอกจากจะมี อินพุท เอ้าท์พุท และ หน่วยความจำ(แฟล็ก) เป็นโอเปอร์แรนด์ แล้วยังมีโอเปอร์แรนด์อื่นๆ ที่ใช้มีดังนี้

I  อินพุท เป็น โอเปอร์แรนด์ ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก อุปกรณ์ มายัง PLC ผ่าน PII
Q  เอ้าท์พุท เป็น โอเปอร์แรนด์ ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก PLC มายัง อุปกรณ์ ผ่าน PIQ
F  แฟล็ก(Flag) เป็น โอเปอร์แรนด์ ของหน่วยความจำภายในที่เก็บสถานะทางลอจิก
T  ไทม์เมอร์(Timer) เป็น โอเปอร์แรนด์ ของหน่วยความจำภายในสำหรับ ตั้งเวลา
C เคาน์เตอร์(Counter) เป็น โอเปอร์แรนด์ ของหน่วยความจำภายในสำหรับ นับจำนวน
P  Peripherals เป็น โอเปอร์แรนด์ ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจาก อินพุท / เอ้าท์พุท โมดูล กับ PLC โดยตรง
D Data เป็น โอเปอร์แรนด์ ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูล
K ค่าคงที่(Constant) เป็น โอเปอร์แรนด์ ที่ใช้ในการกำหนดค่าของข้อมูลที่ต้องการ

OB,PB,SB,FB

บล็อกต่าง ๆ เป็น โอเปอร์แรนด์ ที่ใช้ในการกำหนดถึงบล็อกต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
 DB   บล็อกที่เก็บข้อมูล เป็น โอเปอร์แรนด์ ที่ใช้ในการกำหนดถึง บล็อกที่เก็บข้อมูล

 

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

  e-mail :  webmaster@9engineer.com  

 
 

                                                     | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.