โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


การปฏิบัติการลอจิก

           โปรเซสเซอร์ภายใน ระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ จะปฏิบัติคำสั่งต่าง ๆ โดยใช้ระบบตัวเลขฐาน 2 เป็นพื้นฐาน และสามารถที่จะประยุกต์ เป็นระบบเลขฐาน 8 (23) และ ระบบเลขฐาน 16 (24) ได้ ดังนั้นในการปฏิบัติการลอจิกใดก็ตาม ตัวแปรแต่ละตัวแปร ที่กำหนดขึ้นมา จะมีสถานะเพียง 2 สถานะ คือระดับลอจิก “0” และ “1” เช่น ถ้าเราแทนตัวแปรนั้นเป็นสวิตช์ สถานะของมันก็คือ เปิดวงจร(Open circuit) และปิดวงจร(Close circuit) และถ้าตัวแปรนั้นเป็นมอเตอร์ สถานะของมันก็คือ มอเตอร์ทำงาน(On) และมอเตอร์หยุดทำงาน(Off) ซึ่งในส่วนนี้จะนำตัวแปรมาพิจารณาในลักษณะทางคณิตศาสตร์ หรือที่เราเรียกว่า พีชคณิตบูลลีน (Boolean Algrebra) และจะใช้ อุปกรณ์สวิตช์ แทนการกระทำของตัวแปรอินพุท และหลอดไฟฟ้า แทนการทำงานของตัวแปรเอ้าท์พุท

ฟังก์ชั่นลอจิก

ตารางความจริง

สัญลักษณ์

 NOT  

 

Input ( I )

Output ( O )

0

1

1

0

สัญญาณเอ้าท์พุทจะมีสถานะ
ตรงข้ามกับสัญญาณอินพุท
            I = O

AND   

I1

I2

O

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

เอ้าท์พุทจะมีสถานะเป็น “1” เมื่อสัญญาณอินพุท มีสถานะเป็น “1 “ ทุกอินพุทI1 . I2 = O

OR 

I1

I2

O

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

เอ้าท์พุทจะมีสถานะเป็น “1” เมื่อสัญญาณอินพุท มีสถานะเป็น “1 “ อย่างน้อยอินพุทใดอินพุทหนึ่งI1 + I2 = O

 NAND   

I1

I2

O

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

จะเป็นการนำเอา AND และ NOT มาใช้งานร่วมกัน

NOR   

I1

I2

O

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

จะเป็นการนำเอา  OR และ NOT มาใช้งานร่วมกัน

Exclusive-OR

I1

I2

O

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

เป็นการนำเอา ฟังก์ชั่นลอจิก OR ฟังก์ชั่นลอจิก AND และฟังก์ชั่นลอจิก NOT มาใช้งานร่วมกัน

 

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

    e-mail :  webmaster@9engineer.com 

 
 

                                                       | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.