โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


หน่วยที่ทำหน้าที่ทำงานพิเศษ
 (Intelligent/Functional module)

                    โดยทั่วไป โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์จะใช้หน่วยอินพุท และเอ้าท์พุท แบบลอจิกเป็นหลัก ในการวัด และควบคุมอุปกรณ์ภายนอก ทั้งเครื่องจักร และ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต นอกจาก โมดูลอินพุท และ โมดูลเอ้าท์พุท แบบลอจิก และแบบอนาลอก ที่ได้กล่าวไปแล้ว การควบคุมบางอย่าง ในเครื่องจักร และกระบวนการผลิต อาจต้องใช้โมดูล หรือหน่วยที่ทำหน้าที่พิเศษ เช่น หน่วยอินพุทที่มีความเร็วสูง สำหรับจัดการสัญญาณ จากเซนเซอร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างรวดเร็ว เช่น High speed counter เป็นต้น , หน่วยอินพุท/เอ้าท์พุท ที่มีความสามารถในการควบคุมแบบ PID หรือการควบคุมตำแหน่งที่ต้องการความแม่นยำสูง (APM : Axis positioning module) เป็นต้น

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com

 
 

                                                         | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.