โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


อินพุทโมดูล ( Input Module )

             อินพุทโมดูล จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยประมวลผล กับ อุปกรณ์อินพุทภายนอก ซึ่งเราเรียกอุปกรณ์เหล่านั้นว่า เซนเซอร์   (Sensors) โดยจะรับสัญญาณที่มีสถานะ ("On" หรือ "Off") หรือ ปริมาณทางกายภาพ แล้วส่งสัญญาณ หรือ ข้อมูลเหล่านั้น ให้กับหน่วยประมวลผล เพื่อทำการประมวลผลตามโปรแกรมที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งลักษณะอินพุทโมดูลจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดของสัญญาณ หรือเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมอยู่ คือ อินพุทโมดูลสำหรับสัญญาณลอจิก (DI : Digital Input Module) และอินพุทโมดูลสำหรับสัญญาณอะนาลอก (AI : Analog Input Module) ในหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จะอธิบายเฉพาะอินพุทโมดูลสำหรับสัญญาณลอจิก เท่านั้น
       
  อินพุทโมดูลสำหรับสัญญาณลอจิก
                   อินพุทโมดูลแบบนี้ จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง หน่วยประมวลผล กับ อุปกรณ์อินพุทภายนอก ที่มีลักษณะเป็นสัญญาณไบนารี่ หรือดิจิตอล เท่านั้น แล้วนำสัญญาณหรือ ข้อมูลเหล่านั้น มาปรับแต่งให้มีระดับสัญญาณที่เหมาะสม กับการทำงานของ หน่วยประมวลผล เพื่อใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประมวลผล ตามโปรแกรม ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา ซึ่งโครงสร้างภายในของ อินพุทโมดูลสำหรับสัญญาณลอจิก จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แบบ DC ลอจิก และ แบบ AC ลอจิก การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้


บล็อกไดอะแกรมแสดงส่วนประกอบของการทำงานของโมดูลอินพุทแบบลอจิก

                    ส่วนประกอบหลักของโมดูลอินพุทคือ อุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง (Optocoupler) ซึ่งจะทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง โดยใช้แสงในการส่งผ่านข้อมูล ดังนั้นจึงทำให้สามารถแยกสัญญาณไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ภายนอกกับ ส่วนประมวลผลของโปรแกรมเมเบลิลอจิกคอนโทรลเลอร์ออกจากกัน ทำให้สามารถป้องกันวงจรอีเล็คทรอนิคส์ ไม่ให้เกิดความเสียหายในกรณีที่เกิดการลัดวงจรที่ภายนอก นอกจากนั้นที่โมดูลอินพุทยังมีส่วนประกอบที่สำคัญอีกก็คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจวัดระดับของสัญญาณจากภายนอกว่ามีขนาดที่เหมาะสมกับ โมดูลหรือไม่ และส่วนที่ทำหน้าที่หน่วงสัญญาณอินพุทเพื่อลดสัญญาณรบกวนจากภายนอก

 

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com  

 
 

                                                       | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.