โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   Counter Operations  

Operation

Operand

ความหมาย

S

   

Set Counter

เคาน์เตอร์ จะถูกเซ็ทให้มีค่าเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ โดยสถานะขอบขาขึ้นของ ผลลัพธ์จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO )

R

   

Reset Counter

เคาน์เตอร์ จะถูกเซ็ทให้มีค่าเท่ากับ “0” เมื่อสถานะ ของ ผลลัพธ์จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) เป็น “1”

CU

   

Count Up

เคาน์เตอร์จะเพิ่มค่าขึ้น “1” โดยสถานะขอบขาขึ้นของ ผลลัพธ์จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) เมื่อสถานะของ RLO เป็น “0” จะไม่มีผลต่อการนับของเคาน์เตอร์

CD

   

Count Down

เคาน์เตอร์จะลดค่าลง “1” โดยสถานะขอบขาขึ้นของ ผลลัพธ์จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) เมื่อสถานะของ RLO เป็น “0” จะไม่มีผลต่อการนับของเคาน์เตอร์

ตัวอักษรระบุอุปกรณ์

C

ตัวเลขระบุตำแหน่ง

0 ถึง 127

การกำหนดค่าคงที่ของตัวเคาน์เตอร์ จะมีอยู่ 2 ลักษณณะ คือ

  1. กำหนดค่าคงที่ของตัวเคาน์เตอร์ ในรูปของเลขฐาน 10 ซึ่งเคาน์เตอร์มีข้อจำกัด สามารถนับได้ ตั้งแต่ 0 ถึง 999 เท่านั้น ดังตัวอย่างการกำหนดค่าคงที่ของตัวเคาน์เตอร์ ให้มีค่าเท่ากับ 40

L KC 40

  1. กำหนดค่าคงที่ของตัวเคาน์เตอร์ ในรูปแบบของเวิร์ด ( เลขฐาน 2 จำนวน 16 บิท ) สามารถดูได้จาก การกำหนดคุณลักษณะในแต่ละบิท


เช่นการกำหนดให้ข้อมูลของ DW 2 มีจำนวนนับ เท่ากับ 40
DW 2 KM 1111 0000 0100 0000แสดงสํญลักษณ์ของเคาน์เตอร์ ของ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ SIMATIC S5

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com       

 
 

                                                  | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.