โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   Comparison Operations
  
           

Operation

Operand

ความหมาย

! = F

   

การเปรียบเทียบสำหรับ การเท่ากัน

RLO จะมีสถานะเป็น “1” ถ้าข้อมูลที่เก็บใน ACC2 เท่ากับ ACC1 และ จะมีสถานะเป็น “0” เมื่อข้อมูลที่เก็บใน ACC2 ไม่เท่ากับ ACC1

>< F

   

การเปรียบเทียบสำหรับ การไม่เท่ากัน

RLO จะมีสถานะเป็น “1” ถ้าข้อมูลที่เก็บใน ACC2 ไม่เท่ากับ ACC1 และ จะมีสถานะเป็น “0” เมื่อข้อมูลที่เก็บใน ACC2 เท่ากับ ACC1

> F

   

การเปรียบเทียบสำหรับ การมากกว่า

RLO จะมีสถานะเป็น “1” ถ้าข้อมูลที่เก็บใน ACC2 มากกว่า ACC1 และ จะมีสถานะเป็น “0” เมื่อข้อมูลที่เก็บใน ACC2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ACC1

> = F

   

การเปรียบเทียบสำหรับ การมากกว่าหรือเท่ากับ

RLO จะมีสถานะเป็น “1” ถ้าข้อมูลที่เก็บใน ACC2 มากกว่าหรือเท่ากับ ACC1 และ จะมีสถานะเป็น “0” เมื่อข้อมูลที่เก็บใน ACC2 น้อยกว่าACC1

< F

   

การเปรียบเทียบสำหรับ การน้อยกว่า

RLO จะมีสถานะเป็น “1” ถ้าข้อมูลที่เก็บใน ACC2 น้อยกว่า ACC1 และ จะมีสถานะเป็น “0” เมื่อข้อมูลที่เก็บใน ACC2 มากกว่าหรือเท่ากับ ACC1

< = F

   

การเปรียบเทียบสำหรับ การน้อยกว่าหรือเท่ากับ

RLO จะมีสถานะเป็น “1” ถ้าข้อมูลที่เก็บใน ACC2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ ACC1 และ จะมีสถานะเป็น “0” เมื่อข้อมูลที่เก็บใน ACC2 มากกว่า ACC1

            คำสั่งนี้จะใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลดิจิตอลภายในหน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 1 (ACCU 1) กับหน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 2 (ACCU 2 ) สถานะเอ้าท์พุทของการเปรียบเทียบจะเก็บไว้ที่ผลลัพธ์การปฏิบติการลอจิก (RLO) เมื่อการเปรียบเทียบ เป็นจริง (True) สถานะเอ้าท์พุทจะเป็น “1” ถ้าการเปรียบเทียบเป็นเท็จ (False) สถานะ เอ้าท์พุทจะเป็น “0”

          ก่อนที่จะใช้คำสั่งเปรียบเทียบ จะต้องทำการโหลดโอเปอร์แรนด์ ( Operand ) เข้าไปในหน่วยความจำแอคคิว มูเลเตอร์ 1 กับ หน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 2 ก่อน หลังจากนั้นจึงตามด้วยคำสั่งเปรียบเทียบสัญลักษณ์ของการใช้คำสั่งเปรียบเทียบ ของ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ SIMATIC S5

     

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com 

 
 

                                                        | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.