โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM | Tool&Die | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   Boolean Logic Operations
  

Operation

Operand

คำอธิบาย

O

 

  จะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ถัดไป มากระทำการ ปฏิบัติการลอจิก OR กับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ก่อนหน้านั้น

A(

 

  จะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ภายในวงเล็บ มากระทำการ ปฏิบัติการลอจิก AND กับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ก่อนหน้านั้น

O(

 

  จะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ภายในวงเล็บ มากระทำการ ปฏิบัติการลอจิก OR กับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการลอจิก ( RLO ) ก่อนหน้านั้น

)

 

 ใช้สำหรับปิดวงเล็บ

A

 

 

  ลอจิก AND : สแกนสถานะโอเปอร์แรนด์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “1” ถ้าโอเปอร์แรนด์มีสถานะเป็น “1” และ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “0” ถ้า โอเปอร์แรนด์ มีสถานะเป็น “0” และ นำมากระทำการ AND กับ สถานะของ RLO ก่อนหน้านั้น แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ที่ RLO

O

   

  ลอจิก OR : สแกนสถานะโอเปอร์แรนด์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “1” ถ้าโอเปอร์แรนด์มีสถานะเป็น “1” และ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “0” ถ้า โอเปอร์แรนด์ มีสถานะเป็น “0” และ นำมากระทำการ OR กับ สถานะของ RLO ก่อนหน้านั้น แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ที่ RLO

AN

   

  ลอจิก AND NOT : สแกนสถานะโอเปอร์แรนด์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “1” ถ้า โอเปอร์แรนด์มีสถานะเป็น “1” และ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “0” ถ้า โอเปอร์แรนด์ มีสถานะเป็น “0” และ นำมากระทำการ NOT และทำการ AND กับ สถานะของ RLO ก่อนหน้านั้น แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ที่ RLO

ON

   

  ลอจิก OR NOT : สแกนสถานะโอเปอร์แรนด์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “1” ถ้า โอเปอร์แรนด์มีสถานะเป็น “1” และ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสแกนจะเป็น “0” ถ้า โอเปอร์แรนด์ มีสถานะเป็น “0” และ นำมากระทำการ NOT และทำการ AND กับ สถานะของ RLO ก่อนหน้านั้น แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเก็บไว้ที่ RLO

=

   

 เป็นคำสั่งที่ใช้ในการนำสถานะของ RLO ไปเป็นสถานะของโอเปอร์แรนด์ที่กำหนด

ตัวอักษรระบุอุปกรณ์

I

Q

F

T

C

ตัวเลขระบุตำแหน่ง

0.0 ถึง 33.7

0.0 ถึง 33.7

0.0 ถึง 255.7

0 ถึง 127

0 ถึง 127

 ตาราง คำสั่งที่ใช้ในการปฏิบัติการของ Boolean Logic Operations

       RLO (Result of logic Operation) : เป็นหน่วยความจำภายใน หน่วยประมวลผล ของ PLC/PC ที่มีขนาด 1 บิท ใช้เป็นที่เก็บสถานะของผลลัพธ์ และใช้ช่วยในการประมวลผลโปรแกรมของหน่วยประมวลผล ซึ่ง RLO เป็นหน่วยความจำ ที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า Status Word
9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

 e-mail :  webmaster@9engineer.com       

 
 

                                                         | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.