โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


   Arithmetic Operations
  
           

Operation

Operand

ความหมาย


+F

   

จะทำการบวก กันระหว่าง ข้อมูลภายใน หน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 2 กับ หน่วยความจำ

แอคคิวมูเลเตอร ์ 1 และเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ หน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 1

-F

   

ข้อมูลภายใน หน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 2 จะถูกลบ ด้วย ข้อมูลภายใน หน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 1 และเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ หน่วยความจำแอคคิวมูเลเตอร์ 1

               ข้อสังเกตุ
     ก่อนที่จะกำหนดให้มีการกระทำคำสั่งทางคณิตศาสตร์ จะต้องกำหนดข้อมูลให้กับแอคคิวมูเลเตอร์ 1 และ แอคคิวมูเลเตอร์ 2 ก่อน
สัญลักษณ์ของการใช้คำสั่งคณิตศาสตร์อย่างง่าย ของ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ SIMATIC S5

               

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

e-mail :  webmaster@9engineer.com  

 
 

       e-mail :  webmaster@9engineer.com                                                  | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.