โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
(Programmable Logic Controller)

โดย   ชำนาญ    เฉลิมยุทธ    

 

| Home | About Us | Electricity | Energy | Automation | CNC,CAD/CAM  | Web board |

 
9
e
n
g
i
n
e
e
r


ตารางที่ 1

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบ Control System Flowchart (CSF)

สัญลักษณ์

รายละเอียด

ฟังก์ชันอินพุท (Function input) ถ้าสถานะของสัญญาณอินพุทเป็น "1" และถ้าสถานะของอินพุทที่ป้อนเข้ามาเป็น "0" จะทำให้สถานะของฟังก์ชันอินพุทเป็น "0"

 

ฟังก์ชันอินเวิร์สอินพุท (Inverse function input) ถ้าสถานะของสัญญาณอินพุทเป็น "0" จะทำให้สถานะของสัญญาณที่ฟังก์ชันอินพุทเป็น "1" และถ้าสถานะของอินพุทที่ป้อนเข้ามาเป็น "1" จะทำให้สถานะของฟังก์ชันอินพุทเป็น "0"

ฟังก์ชันเอ้าท์พุท (Function output) เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสถานะให้ตัวแปร หรือโอเปอร์แรนด์ที่กำหนด

ฟังก์ชันลอจิก AND (AND operation) เอ้าท์พุทของลอจิก AND จะเป็น "1" ถ้าอินพุท ทั้งหมดเป็น "1" ถ้าอินพุทตัวใดตัวหนึ่งเป็น "0" เอ้าท์พุทก็จะเป็น "0"

ฟังก์ชันลอจิก OR (OR operation) เอ้าท์พุทของ ฟังก์ชันลอจิก OR เป็น "1" เมื่ออินพุทตัวใดตัวหนึ่งเป็น "1" ถ้าอินพุททั้งหมดเป็น "0" เอ้าท์พุทก็จะเป็น "0"

 

9
e
n
g
i
n
e
e
r
 

 

 
 

       e-mail :  webmaster@9engineer.com                                                  | กลับขึ้นด้านบน|     

 

Copyright © 2001-2002 ,www.9engineer.com, All rights reserved.